Girls Varsity Fall Pom Pon, Girls Varsity Winter Pom Pon · Pom Winter Banquet 2020